biuro@acproref.pl Tel. +48 (65) 545-53-09 facebook.com
ACProref

Ogólne warunki sprzedażyOGÓLNE WARUNKI UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ogólne Warunki Umowy mają zastosowanie do umów sprzedaży, dostawy lub usług oferowanych przez AC PROREF Anna Celka (zwaną dalej „Sprzedającym”). Ogólne Warunki Umowy nie mają zastosowania umów zawartych z konsumentami.
Wszelkie zmiany, odstępstwa i wyłączenia w zakresie obowiązywania Ogólnych Warunków Umowy wymagają pisemnej zgody Sprzedającego pod rygorem nieważności.
Zastosowanie ogólnych warunków stosowanych przez Kupujących wymaga pisemnej zgody Sprzedającego i to ze szczegółowym wskazaniem zakresu obowiązywania tych warunków, pod rygorem nieważności.
W przypadku nieważności któregokolwiek z punktów, pozostałe warunki pozostają wiążące.

2. OFERTA
	2.1. Wszelkie cenniki, katalogi, dokumentacja oraz materiały promocyjne udostępniane przez Sprzedającego, a także „Ogólne warunki umowy”, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
	2.2. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji. Potwierdzenie następuje w formie przewidzianej w OWU.
	2.3. W przypadku uzyskania przez Sprzedającego informacji o złej sytuacji finansowej Kupującego, Sprzedający może wedle własnego wyboru:
	- odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym i to z przyczyn leżących po stronie Kupującego,
	- zażądać od Kupującego wskazanego przez siebie dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy i wstrzymać się z wykonaniem umowy do czasu złożenia przez Kupującego wskazanego zabezpieczenia.

3. ZAMÓWIENIE
	3.1. Zamówienie Kupującego może być złożone
	a) na piśmie,
	b) za pośrednictwem faksu,
	c) mailem,
	i powinno wyszczególniać:
	- nazwę towaru i/lub numer katalogowy,
	- ilość towaru,
	- cenę i warunki płatności
	- termin realizacji,
	- a także numer oferty Sprzedającego, jeżeli oferta taka została złożona.
	Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie odpowiadania na zamówienia, które nie spełniają powyższych warunków. W miarę możliwości Sprzedający wyjaśni z Kupującym wątpliwości dotyczące zamówienia.
	3.2. Umowa zostaje zawarta w chwili wskazanej w pkt 2.2 OWU.
	3.3. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, za wyjątkiem przypadków
	wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego. W przypadku nie odebrania od
	Sprzedającego przedmiotu sprzedaży/dostawy w terminie wskazanym w zamówieniu albo
	w umowie lub odmowy przyjęcia takiego przedmiotu przesłanego przez Sprzedającego do
	Kupującego w terminie ustalonym przez Strony, Sprzedający obciąży Kupującego
	wynagrodzeniem za przechowanie przedmiotu w wysokości 100,- złotych za każdą
	rozpoczętą dobę opóźnienia w odbiorze rzeczy przez Kupującego.
	3.4. Pkt 3.3 nie wyłącza prawa Sprzedającego do odstąpienia od umowy w przypadku
	opóźnienia Kupującego w odbiorze przedmiotu. Odstąpienie nie wyłącza roszczenia
	Sprzedającego do Kupującego z tytułu przechowania przedmiotu.

4. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
	4.1. Dane podawane przez Sprzedającego dotyczące wymiarów, wagi, oraz dane
	techniczne podawane w ofertach są wielkościami orientacyjnymi i dopuszczalne są od
	nich odstępstwa. Powyższe nie może być traktowane jako błąd Kupującego w rozumieniu
	Kodeksu cywilnego.
	4.2. Ustalone daty realizacji zamówień mają charakter orientacyjny. Sprzedający nie
	ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego wskutek opóźnienia w
	dostawie spowodowane przyczynami niezależnymi od Kupującego.
	Sprzedający nie odpowiada za kary umowne obciążającego Kupującego na rzecz jego
	kontrahenta lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahenta wobec Kupującego z
	tytułu opóźnienia w dostawie Urządzeń. Odstąpienie od umowy przez Kupującego z
	powodu opóźnienia dopuszczalne jest tylko za zgoda Sprzedającego.
	4.3. Sprzedający nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niezrealizowanie
	zamówienia, jeżeli nastąpiło to na skutek działania siły wyższej, strajku, pożaru, działań
	władz czy z innych przyczyn będących poza kontrolą Sprzedającego.
	4.4. Kupujący zobowiązany jest sprawdzać stan przesyłek w chwili dostarczenia ich przez
	przewoźników i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, podjąć
	działania w celu wyegzekwowania rekompensaty za szkody w stosunku do przewoźnika,
	w określonych prawem formach i terminach, zabezpieczyć przesyłki oraz poinformować
	niezwłocznie Sprzedającego o wszelkich stwierdzonych uchybieniach.
	4.5 Ryzyko przypadkowej utraty rzeczy przechodzi na Kupującego w chwili wydania przez
	Sprzedającego przedmiotu umowy przewoźnikowi.

5. CENY
	5.1. Podawane przez Sprzedającego ceny cennikowe są cenami netto, loco magazyn
	Sprzedającego i nie uwzględniają kosztów transportu. Na zapytanie Kupującego,
	Sprzedający poinformuje go o ewentualnych kosztach transportu do miejsca wskazanego
	przez Kupującego.
	5.2. Ceny i warunki dostawy mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia, o ile
	nie zostały uprzednio zatwierdzone przez Sprzedającego w formie pisemnego
	potwierdzenia zamówienia.
	5.3. Ceny towarów podawane w walutach obcych mogą być fakturowane w tych walutach
	lub będą przeliczane na złote polskie według kursu sprzedaży NBP danej waluty
	obowiązującego w dniu wystawienia faktury.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI
	6.1. Płatność dokonywana jest na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedającego w
	dniu sprzedaży towaru lub wykonania usługi.
	6.2. Faktury płatne są gotówką lub przelewem przed odbiorem towaru przez Kupującego
	lub przed wydaniem go przewoźnikowi lub przed wykonaniem usługi, chyba że Strony na
	piśmie postanowią inaczej. Sprzedający może uzależnić zgodę na dokonanie płatności po
	odbiorze lub wydaniu towaru albo wykonaniu usługi od zabezpieczenia przez Kupującego
	płatności w sposób wskazany przez Sprzedającego.
	6.3. W przypadku niezapłacenia należności w uzgodnionym, określonym na fakturze
	terminie, od niezapłaconych należności naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie w
	transakcjach handlowych.
	6.4. Towar pozostaje własnością Sprzedającego, aż do czasu otrzymania pełnej zapłaty
	jego ceny podstawowej oraz ewentualnych dodatkowych kosztów takich jak transport,
	opakowanie, koszty składowania, i inne.
	W przypadku nie dokonania płatności w uzgodnionych terminach Sprzedający będzie mógł
	ponownie przejąć w posiadanie towary znajdujące się w dyspozycji Kupującego na
	wyłączny koszt tego ostatniego.

7. ZWROT TOWARU
	7.1. Zwroty towaru mogą nastąpić wyłącznie po uprzedniej pisemnej akceptacji
	Sprzedającego.
	Występując o zwrot klient obowiązany jest podać numer i datę faktury, pod rygorem
	nierozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
	7.2. Nie będą przyjmowane zwroty towarów:
	- w uszkodzonym albo nieprawidłowym opakowaniu,
	- elementy uprzednio zamontowane,
	- towary sprowadzone specjalnie na zamówienie danego klienta.
	Wysyłka zwrotna musi być dokonana na koszt Kupującego w terminie i na adres wskazany
	przez Sprzedającego. Ryzyko przypadkowej utraty przesyłki przechodzi na Sprzedającego
	w chwili jej dostarczenia i wyładowania w miejscu wskazanym przez Sprzedającego.

8. POTRĄCENIA I CESJA
	Sprzedający jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności, również tych
	niewymagalnych, z wierzytelnościami Kupującego względem Sprzedającego
	Sprzedający uprawniony jest do dokonania cesji wierzytelności należnych od Kupującego
	wedle własnego uznania i bez zgody Kupującego.
	Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń swoich należności od Sprzedającego
	lub dokonywać ich cesji bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedającego.

9. RYSUNKI I DOKUMENTACJA
	Wszelkie prawa własności intelektualnej oraz własności przemysłowej związane z
	przedmiotem sprzedaży lub dostawy, a szczególności rysunki oraz inna dokumentacja
	techniczna stanowią własność Sprzedającego. Dokumentacja techniczna i inne informacje
	techniczne, nie mogą być modyfikowane, kopiowane, reprodukowane lub udostępniane
	bez pisemnej zgody Sprzedającego .

10. ZMIANY W PRODUKTACH
	Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w swoich Produktach bez
	powiadomienia, jeżeli takie modyfikacje mogą zostać dokonane bez zmiany uzgodnionych
	specyfikacji technicznych.

11. REKLAMACJE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE
	11.1. Reklamacje (braki ilościowe i jakościowe) otrzymanych towarów Kupujący będzie
	niezwłocznie zgłaszał Sprzedającemu na piśmie, z podaniem numeru i daty faktury, stanu
	opakowań, specyfikacji kwestionowanych wyrobów oraz zwięzłym określeniem wad i
	braków ilościowych.
	Reklamacje dotyczące niepełnej lub nieprawidłowej dostawy, albo widocznych braków,
	których zgłoszenie pisemne nie wpłynie w terminie do 3 dni od otrzymania towaru nie będą
	uwzględniane.
	11.2. Każdą zakupioną sztukę towaru przed zainstalowaniem albo zastosowaniem
	Kupujący obowiązany jest dokładnie sprawdzić, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji
	lub z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.
	11.3. Wady i uszkodzenia towaru ujawnione w trakcie montażu i eksploatacji,
	reklamowane będą w trybie i na zasadach jak w punkcie 12.1.

12. GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
	12.1. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji na sprzedawane towary, na warunkach i
	zasadach udzielanych przez producenta danego wyrobu.
	Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia Sprzedającemu reklamowanych towarów, w celu
	przekazania ich do producenta, przy czym koszt ich demontażu i ponownego
	zamontowania po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego pokrywa Kupujący.
	Dla ostatecznego uznania lub odmowy roszczenia w ramach gwarancji wiążąca jest
	decyzja producenta danego wyrobu.
	Sprzedający udziela 12 m-cy gwarancji na urządzenia wyprodukowane przez AC
	PROREF.
	12.2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego i/lub
	niezgodnego z instrukcją montażu, użytkowania, przechowywania i konserwacji urządzeń,
	wszelkich przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby niepowołane.
	Odpowiedzialność gwarancyjna sprzedającego wygasa w przypadku zerwania plomb lub
	innych zabezpieczeń na urządzeniu.
	12.3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego działania
	urządzenia spowodowanego nieprawidłowym doborem urządzenia lub nieprawidłową
	budową instalacji w której urządzenie zostało zamontowane.
	12.4. Reklamacje wyrobów, których Sprzedawca nie jest producentem, kierowane będą do
	ich producenta z zachowaniem obowiązujących terminów załatwienia reklamacji.
	12.5. Koszty uznanych reklamacji objętych gwarancją obciążają Sprzedającego.
	12.6. Opóźnienie w płatności całości lub części ceny należnej Sprzedającemu z tytułu
	sprzedaży, dostawy lub usługi powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z
	tytułu gwarancji.
	12.7. Sprzedający nie odpowiada za żadne szkody poniesione przez Kupującego w
	wyniku wady, w okresie gwarancji i po jego zakończeniu.
	12.8. Wyłącza się wszelkie roszczenia odszkodowawcze Kupującego wobec
	Sprzedającego z tytułu gwarancji lub niewłaściwego wykonania lub niewykonania umowy.
	12.9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
	12.10. W przypadkach, w których odpowiedzialność Sprzedającego nie jest wyłączona na
	podstawie umowy lub OWU, jest ona ograniczona do wartości umowy zawartej pomiędzy
	Stronami.
	12.11. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego nieuzasadnionej reklamacji, Kupujący
	zobowiązany jest ponieść koszty tej reklamacji. Godzina pracy serwisu Sprzedającego
	wynosi 150 złotych netto powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług.
	Kupujący zapłaci koszty nieuzasadnionej reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania
	od Sprzedającego faktury.

13. PRAWA DO PRODUKTÓW
	13.1 Kupujący nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej lub własności
	przemysłowej w formie licencji, patentów, praw autorskich, znaków towarowych.
	13.2 W przypadku gdy Produktem w całości jest oprogramowanie, lub oprogramowanie
	jest częścią produktu, Kupujący nabywa jedynie licencję na używanie oprogramowania dla
	celów do jakich zostało ono przeznaczone zgodnie instrukcją obsługi.

14. WŁAŚCIWOŚCI SĄDU
	Wszelkie spory pomiędzy Stronami podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
	miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego.
	OWU wchodzi w życie z dniem 01.04. 2017 roku. Do umów zawartych przed dniem
	wejścia w życie OWU zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w
	dniu jej zawarcia.